Splošni pogoji

MeteoVista (v nadaljevanju "MeteoVista") je zakonito podjetje s sedežem v Zeistu na naslovu Kwekerijweg 2c, 3709 JA. Ker MeteoVista ceni visokokakovostne storitve, potrebuje jasna "pravila". Ta pravila so navedena spodaj med splošnimi pogoji in pogoji dobave MeteoVista.

1. Splošno
 1. Ti pogoji se nanašajo na vse razpise, ponudbe in sporazume s podjetjem MeteoVista.
 2. Odstopanja od teh pogojev so veljavna le, ko se z njimi pisno strinjata obe stranki.
 3. Uporaba pogojev, ki niso navedeni tukaj, je izrecno prepovedana.
2. Razpis in pogodba
 1. Predracuni in/ali ponudbe niso zavezujoci, ce ni jasno navedeno, da so nepreklicni, in ce ni jasno navedeno drugace, in veljajo trideset dni od datuma predracuna in/ali ponudbe.
 2. Pogodbeni sporazumi se lahko sklenejo le s pisno potrditvijo podjetja MeteoVista ali z izvršitvijo navodil podjetja MeteoVista.
 3. Obseg pogodbenega dela je dolocen v ponudbi, vkljucno s spremembami, ki nastanejo pozneje z razpisom.
3. Izvajanje sporazuma
 1. MeteoVista izvaja sporazum po najboljših moceh in vednosti in v skladu z zahtevam prepricljive profesionalnosti. Ta temelji na trenutnem stanju znanstvenih spoznanj.
 2. Ce se izkaže potreba po ustreznem izvajanju pogodbenih zahtev, ima MeteoVista pravico, da doloceno delo zanjo opravi tretja oseba.
 3. Sporazum se izvaja v obdobju, približno dolocenem v ponudbi, razen ce to iz upravicenih razlogov ni mogoce. V primeru presežkov se bo podjetje MeteoVista v najkrajšem možnem casu posvetovalo s stranko. Seveda pa MeteoVista ne sme brez obvestila presegati limit in biti v zamudi.
4. Pravice intelektualne lastnine
 1. Na podlagi drugih pogojev, dolocenih v teh splošnih pogojih, si podjetje MeteoVista pridržuje pravice in pooblastila, do katerih je upraviceno po Zakonu o avtorskih pravicah.
 2. Vse informacije o vremenu, ki jih zagotovi MeteoVista, so namenjene uporabi stranke in jih brez soglasja podjetja MeteoVista ni dovoljeno razmnoževati, javno objavljati ali razkrivati tretjim osebam, razen ce narava pripravljenih dokumentov doloca drugace.
5. Placilo
 1. Placilo je treba izvesti v tridesetih dneh po datumu racuna. Podjetje MeteoVista bo stranki poslalo razclenjen racun.
 2. V primeru poravnave, stecaja, zaplembe ali stecaja stranke so odškodninski zahtevki podjetja MeteoVista do stranke zapadli in placljivi takoj.
 3. V primeru zamudnine brez obvestila o neizpolnjevanju obveznosti so zakonite obresti placljive od roka placila skupaj z dodatnimi stroški zbiranja.
 4. MeteoVista ima pravico, da stranki poveca znesek placila za zmanjšanje stroškov ter dodatno odšteje neporavnane obresti in še ne placane obresti od glavnega zneska.
 5. Stranka ne uveljavlja nadomestila, odbitka ali odloga.
6. Pritožbe
 1. Pritožbe v zvezi z racuni in vidnimi napakami na dobavljenih izdelkih, razumne presoje nasvetov, vidne pomanjkljivosti ali odstopanja od pogodbe je treba pisno predložiti podjetju MeteoVista v štirih dneh od datuma racuna. V nasprotnem primeru bodo te pomanjkljivosti in/ali nenatancnosti razveljavljene.
 2. Ce je pritožba utemeljena, bo podjetje MeteoVista nadaljevalo z dogovorjenim delom, razen ce je to za stranko ocitno brez pomena. Zadnje mora stranka pisno izraziti.
 3. V primeru, da izvajanje dogovorjenega dela ni vec mogoce ali uporabno, bo podjetje MeteoVista odgovorno le za omejitve, dolocene v 7. clenu.
7. Odgovornost
 1. MeteoVista odgovarja le za poškodbe, ki so neposredna posledica neizpolnjevanja obveznosti, ki jih ima. Podjetju MeteoVista se lahko primanjkljaji v zvezi s storitvami, ki jih zagotavlja, pripišejo le, ce MeteoVista ne izpolnjuje izvajanja pogodbe, kar je kot dobro meteorološko podjetje z ustreznim znanjem, opremo in skrbnim delovanjem dolžno storiti, in ni sposobno odpraviti napak v primernem casu.
 2. Pogodbena odgovornost podjetja MeteoVista, kot je opredeljena v prejšnjem odstavku in/ali v okviru drugih vsebin, doloca, da je podjetje MeteoVista odgovorno le za neposredno škodo do najvec 12.500 € ali do zneska, ki ga stranka navede v sporazumu, ce je ta znesek višji, medtem ko se v primeru pogodbe, ki traja le zadnjih dvanajst mesecev od veljavnosti sporazuma, upoštevajo ustrezna nadomestila.
 3. Ta omejitev odgovornosti podjetja MeteoVista ne velja v primerih namerne povzrocitve škode ali škode iz malomarnosti pri izvajanju sporazuma s strani podjetja MeteoVista ali oseb, ki sodelujejo s podjetjem MeteoVista in/ali so njegove pogodbene stranke.
 4. Ce pri izvajanju pogodbe ali kako drugace pride do poškodb oseb ali premoženja, za katere je odgovorno podjetje MeteoVista, je taka odgovornost omejena do višine, kot jo krije urejeno veljavno zavarovanje odgovornosti podjetja MeteoVista, skupaj s presežkom, ki ga doseže MeteoVista v skladu z zavarovanjem odgovornosti.
8. Prenehanje veljavnosti
 1. Podjetje MeteoVista bo upraviceno do prekinitve sporazuma in nadomestila s strani stranke za povzroceno škodo, ce je stranka odgovorna za neizpolnjevanje dolocenih obveznosti, zahteva odlog placil zapadlih obveznosti, bankrotira ali umre, in v primeru, da je pravna oseba razpušcena ali da je posel glavnega zavezanca likvidiran.
9. Zaupnost
 1. Obe stranki sta zavezani, da ne bosta razkrili zaupnih informacij, ki jih pridobita med izvajanjem sporazuma druga od druge ali od tretje osebe. Informacije so zaupne, ce tako navede katera od strank ali ce je lahko to razvidno iz narave informacij.
 2. Ce mora MeteoVista na podlagi zakonske ali sodne dolocbe razkriti zaupne informacije tretji osebi, ki jo doloci zakon ali sodišce, in je podjetje v sporu, zaradi cesar ne more ugovarjati zakonu ali pristojnemu sodišcu ali se nanj sklicevati in nima pravice, da razkritje informacij zavrne, podjetju MeteoVista ni treba povrniti škode ali nadomestila, stranka pa ni upravicena do prekinitve pogodbe zaradi nastale škode.
10. Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost
 1. V sporazumih s podjetjem MeteoVista velja le nizozemska zakonodaja.
 2. Vse spore v prvi vrsti rešuje pristojno sodišce v Arnhemu, razen ce da MeteoVista prednost sodišcu v kraju izvajanja posla ali stalnega prebivališca stranke, ali ce drugace zahteva nujna zakonodaja.